Diệu Âm Hoằng Pháp

Ngày đăng bài Thứ Hai, ngày 12-05-2014

 

Diệu Âm Hoằng Pháp 1 - Phần 1
Diệu Âm Hoằng Pháp 1- Phần 2
Diệu Âm Hoằng Pháp 3 - Phần 1
Diệu Âm Hoằng Pháp 3 - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp


Thần chú của đại bi tâm Om mani padme hum
Tạng ngữ đọc là Om Mani Pémé Hung. Thần chú này tiêu biểu tâm đại bi và ân sủng của tất cả chư...