Quán tự tại

Ngày đăng bài Chủ Nhật, ngày 06-04-2014

 


Nỗ lực tinh tấn gốc tu hành

Tỉnh thức sáu thời bỏ lợi danh

Ngã kia phải diệt đồng buông xả

Giữ gìn tam nghiệp lợi quần sanh.

                        DHTA-12/2013

 

Ta mộng huyễn, ta đầy tự ngã

Ta đến từ đâu, sẽ về đâu

An nhiên tự tại hàng đầu

Tâm tàng bồ tát tìm cầu đâu xa

                       DHTA - 9/2013

Diệu Hải Tâm Anh


Niệm Và Thở
NIỆM VÀ THỞ Tu theo bí pháp Niệm và Thở của Bồ Tát Thích Quảng Đức
Ơ kìa đá cũng biết Thiền
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, Thong dong tự tại vậy mà vui.