Niệm Và Thở
NIỆM VÀ THỞ Tu theo bí pháp Niệm và Thở của Bồ Tát Thích Quảng Đức
48 Pháp Niệm Phật
Tôi đã biết niệm Phật từ khi còn bé, vì gia đình cha mẹ đã tu pháp môn Tịnh độ trước khi sinh ra tôi. Nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa được gặp tập sách nào chỉ đến phương pháp niệm Phật đầy đủ như tập này. Ðể cho người tu niệm đỡ thắc mắc khi không biết mình phải thật hành cách nào cho có kết quả và phải xoay sở ra sao khi gặp phải chướng ngại trên bước đường tu niệm, nên tôi xin kính dịch để giúp phần phương tiện cho những bạn tu Tịnh độ, tùy hoàn cảnh, căn cơ mà thực hành hầu dễ thu hoạch kết quả mong muốn.
Lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại nguyện
Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe, nên thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc
Kinh Lời Vàng
Kinh lời vàng do Minh Đức Triều Tâm Ảnh thi hóa thực hiện tại Huyền Không, Huế, 1995
Ơ kìa đá cũng biết Thiền
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, Thong dong tự tại vậy mà vui.
Giáo huấn của các vị Tổ Tịnh độ
Cõi Tịnh độ không có các khổ, hoàn toàn chỉ có sự an lạc, luôn chỉ dạy người xả bỏ tư tưởng nhơ uế, cầu sự thanh tịnh; muôn chim, cỏ hoa, ao hồ, vườn nhà đều bằng bảy báu an lạc; ở đây ai cũng vui thích chứng đạo xuất thế. Với lòng từ bi, trí tuệ thiện xảo, đức Phật chỉ dạy pháp môn trì danh hiệu Phật. Pháp môn ấy thật là vi diệu đặc biệt, công đức của nó không thể nghĩ bàn.
Mầu nhiệm Phật hiệu A Di Đà
Niềm tin người bình dân rất đơn giản: về với cõi Phật. Ai không muốn về đó chứ. Về đó rồi thì thế là người sống yên lòng.
Phật Thuyết A Di Đà Kinh
Phật nói Kinh A Di Đà, kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các đức Phật hộ niệm.
Phương pháp niệm Phật theo hơi thở
Khi chúng ta biết kết hợp câu niệm Phật và hơi thở vô ra một cách thuần phục hay đã tạo thành thói quen. Cho dù chúng ta đi đâu về đâu thì câu niệm Phật vẫn hằng tuôn chảy trong tâm thức của hành giả một cách đều đặn không dứt.
HT.Thích Trí Tịnh nói về ý nghĩa và giá trị của tụng kinh
Mỗi khi tụng kinh, mình nhớ lại những lời dạy của Phật thì đó là mình niệm Pháp. Khoảng thời gian mình tụng kinh thì những niệm phiền não, những niệm xấu, niệm ác bị đè phục nên không khởi lên; do bị đè phục nên nó yếu đi