Niệm Và Thở
NIỆM VÀ THỞ Tu theo bí pháp Niệm và Thở của Bồ Tát Thích Quảng Đức
Ơ kìa đá cũng biết Thiền
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, Thong dong tự tại vậy mà vui.
Quán tự tại
Bài thơ Quán Tự Tại nhắc nhở hành giả trên bước đường tu tập, dẹp bỏ phiền não, quán chiếu tỉnh thức trong hiện tại.