Kinh Lời Vàng
Kinh lời vàng do Minh Đức Triều Tâm Ảnh thi hóa thực hiện tại Huyền Không, Huế, 1995
Phật Thuyết A Di Đà Kinh
Phật nói Kinh A Di Đà, kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các đức Phật hộ niệm.